À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses

Janelle da foto di perdita di peso di mogli sorelle. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

De gebruiksaanwijzing dient als informatie. De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan niet als een contract worden leggi l'articolo. Alle genoemde data zijn slechts nominale waarden. Technische veranderingen voorbehouden. Waarschuwing: Raadpleeg steeds uw arts, voor u met een regelmatig trainingsprogramma begint.

De computer is een trainingshulpmiddel om uw polsslagfrequentie te meten en weer te geven. Aanwijzing: De borstgordel kan latexbestanddelen bevatten. Door dit materiaal kunnen soms allergische reacties in de vorm van - relatief sterke huidirritaties optreden. Mocht u daarom eventueel lichte rode vlekken constateren, dan moet u de borstgordel beslist niet meer gebruiken. Wij raden u in dit geval aan een huidarts te consulteren. Precies à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses plaats van ongeveer Alle experts zijn het erover eens dat het hart de belangrijkste spier van ons lichaam is.

Zoals alle spieren moet ook het hart regelmatig getraind worden om sterk en krachtig te blijven.

Perdita di grasso in bpom

Maar hoe kunt u vaststellen dat u uw hart veilig en efficiënt traint? Gelukkig levert uw hart zelf alle belangrijke informatie die u nodig heeft om de veiligheid en efficiëntie van uw persoonlijk fitnessprogramma in te kunnen schatten. De polsslagfrequentie, een enkel getal d. U kunt aflezen of uw trainingsprogramma te zwaar of te licht is of hoe snel u energie verbruikt. Een te lage polsslag geeft aan dat het trainingseffect maar gering is. Een collegamento hoge polsslagfrequentie geeft aan dat u zich teveel inspant of mogelijk zelfs aan het gevaar op letsel blootstaat.

Anello magnetico per effetti collaterali di perdita di peso

Nederlands www. U kunt dit echter alleen doen, als u in staat bent uw polsslagfrequentie gedurende het gehele trainingsprogramma te meten. Dankzij de brûler les graisses radiotechniek kunt u nu uw polsslagfrequentie met de kabelloze, elektronische polsslagcomputer te allen tijde eenvoudig en probleemloos aflezen.

Grenswaarden van uw training Bepaal de grenswaarden voor uw training en houdt u zich aan uw optimale trainingsprogramma. Als u deze waarde niet kent, kunt u uw maximale polsslagfrequentie met behulp van de volgende formule schatten. Brûler les graisses volgen van een trainingsprogramma in deze zone bevordert het lichamelijk en geestelijk welzijn. Het heeft een groter calorieverbruik ten gevolg. Deze wordt vooral door sporters gebruikt, die kortdurende topprestaties moeten verrichten, die snelheid en kracht eisen.

Batterijen zijn chemisch afval. Ze horen niet in het huishoudelijk afval thuis. Geef die bij uw verkoper of uw plaatselijke inzamelplaats af om te recyclen. Polsslaghorloge Haal de achterkant van het Afb. Leg er een 3. Indien op het LCDscherm onregelmatige tekens verschijnen, moet u de batterij er weer uithalen en quelle vitesse votre fréquence opnieuw inleggen. Daardoor wordt een terugzetting reset van de microprocessor uitgevoerd.

Het apparaat moet cardiaque doit elle weer normaal functioneren. Open het zich daaronder bevindende deksel van het batterijvakje met een kruiskopschroevendraaier. Let hierbij absoluut op de in het Afb. Let erop dat de afdekking goed gesloten is, zodat er geen vocht in de zender binnendringen kan. Indien de pols niet of onvoldoende wordt herkend, moet u de gordel draaien Afb.

à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses

Stel de elastische band zo in dat de zender vast tegen uw borst onder uw borstspieren ligt. Computer en zender mogen niet verder dan 60 cm van elkaar verwijderd zijn. De computer kan als een polshorloge worden gedragen of door middel van een houder is bij de levering inbegrepen aan het stuur van de fiets worden bevestigd zie Afb.

Druk op deze toets, om instellingen te bevestigen. Invoeren van leeftijd De vooraf ingestelde leeftijd verschijnt nu. Nederlands C B Aanwijzing Door het indrukken en vasthouden van de insteltoetsen kunt u de snelinstelfunctie gebruiken. Clic van het gewicht Het vast ingestelde gewicht wordt aangegeven. De geselecteerde trainingszone bijv. De trainingszone À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses kan door u vrij geprogrammeerd worden user defined.

Aanwijzing Hebt u trainingszone 1, 2 of 3 geselecteerd, is deze instelprocedure nu afgesloten. Hebt u de trainingszone U gekozen, kunt u nu de grenzen van de trainingszones zelf programmeren. Nu begint de bovenste grens van de trainingszone HZN te knipperen. Na loslaten knippert de aanduiding. In de display verschijnt HR. Stel nu de actuele à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses in. Het invoerproces is nu afgsloten. De pulscomputer is klaar om te gebruiken.

Nederlands Instellingen corrigeren Om eventuele verkeerde invoer te corrigeren, begint u opnieuw met de betreffende instelprocedure. De plaatsen van de uren knipperen. De plaatsen van de minuten knipperen. Is het alarm actief, verschijnt het alarmsymbool in de display. Het alarm begint op de ingestelde tijd gedurende een periode van 1 minuut.

Aanwijzing: Het alarm kan door het indrukken van een willekeurige toets telkens worden uitgeschakeld. Het hartsymbool in de bovenste linker helft knippert, wanneer de harttoon door de transmissieband wordt ontvangen. Als er geen signaal wordt ontvangen, stopt het hartsymbool met knipperen en de laatste polsslagwaarde wordt aangegeven. De cijfers binnen de haken [80] geven het percentage van de actuele hartfrequentie, dat betrekking heeft op de maximale hartfrequentie aan MHR.

À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses hart en de ernaast staande waarde in de middelste regel van de display geven de gemiddelde polsfrequentie aan. De aanduiding op de balk aan de linker rand van de display geeft grafisch aan, of u zich onder of boven in de trainingszone bevindt.

Alarm, wanneer de pols zich buiten de trainingszone bevindt. Selectie van de trainingszone C O NE B Direct na het instellen van de alarmzone komt u in de selectiemodus van de trainingszone. Binnen de haken knippert de actuele geselecteerde trainingszone 1, 2, 3 of U. De daarbij behorende bovenste en onderste grenswaarden knipperen in de onderste regel.

Het instellen is nu beëindigd. Aanwijzing: Om in de selectie van de trainingszone te komen, moet u eerst de alarmzone instellen. In de onderste regel wordt nu de actuele trainingsozne met bovenste en onderste grenswaarde aangegeven. Is het trainingszone-alarm geactiveerd, verschijnt het alarmsymbool in de display.

Ciclo CM 4.2 Master

Op die manier kunt u het risico op verwondingen verkleinen. Nederlands Belangrijk! Er volgt geen akoestische waarschuwing bij het overschrijden van de MHR! De energie-omzetting in calorieën wordt automatisch gemeten, wanneer het polssignaal in de polsmodus wordt ontvangen. De gemeten waarde wordt in à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses onderste displayregel aangegeven.

Zodra het polssignaal in de pulsmodus wordt ontvangen, wordt de geschatte waarde van het verbrande vet in grammen in de onderste displayregel aangegeven. De aanduiding keert automatisch in de tijdmodus terug. De timer wordt automatisch geactiveerd, wanneer het polssignaal in de polsmodus wordt ontvangen.

De timer geeft de totale tijd aan, gedurende welke u de borstgordel draagt en het horloge zich in de polsmodus bevindt. De achtergrondverlichting wordt na ca. De sensorcontactvlakken zijn niet bevochtigd of zijn vuil. Atmosferische of radio-interferenties. Controleer de batterij van de zender en vervang die, indien nodig. Draai de gordel zie bladzijde 8, Afb. Geen correcte polsslag- De sensorcontactvlakken zijn niet bevochtigd of frequentieweergave vuil.

De band zit te los; stel de band zo in dat hij vaster om de borst zit. Zwakke batterijen. Weergave wordt zwakker Onregelmatige weergave De batterij van de computer is te zwak. Vervang de batterijen door nieuwe.

Haal de batterijen eruit en stop ze er op de juiste manier in. U bent eigenaar geworden van een apparaat van hoog technisch niveau en beproefde kwaliteit. Als u toch een keer problemen met dit product mocht hebben, dient u rekening te houden met de volgende garantie-voor-waarden: 1. Bij normaal gebruik verlenen wij op dit apparaat een garantie voor de duur van 24 maanden — gerekend vanaf de dag van aankoop bij uw winkelier.

Eventuele mankementen worden op onze kosten verholpen indien het probleem te wijten is aan questa pagina web of fabricagefouten. Vanhet tijdstip van aankoop dient ons door het overleggen van een kwitantie, kassabon of een à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses bewijs van aan koop bewijs te worden geleverd.

De garantie komt te vervallen als er reparaties zijn verricht zonder uit drukkelijke toestemming van onze firma. Naast de rechten die voortvloeien uit deze garantie kunt u van zelfsprekend tevens aanspraak maken op alle wettelijke rechten zowel jegens onze firma als jegens de verkoper van dit apparaat. Indique la consommation de calories depuis le dernier reset Ulteriori informazioni. Sur la base de données personnellees et du.

Améliorer sa condition physique? Chacun trouvera son juste. Mais comment. Comment repère-t-on la bonne. Remplacement de la pile. Replacez ensuite le. Le remplacement de la pile fonctionne également par la.

Merkura D neu Merkura GB neu Merkura F neu Merkura NL neu Merkura I neu Merkura E neu omega 3 per perdita di peso

Attention à ne pas forcer en reviisant le couvercle de la pile! Veuillez ne pas jeter la pile usagée à la poubelle, mais. Guide de dépannage. La fréquence cardiaque n est pas affichée ou la à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses de la. La durée de garantie du CM 4. La garantie ne. Pour faire appel à la garantie, veuillez contacter votre revendeur. Si vous bénéficiez des droits de garantie, nous vous renverrons.

Vous pouvez acheter les. Certificat de garantie:. Dimension du pneu Tour de roue. Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum. Misbruik melden Gebruikershandleiding. Product: Spam. Haatdragende of gewelddadige inhoud À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Experts en fitness depuis Paiement en 4x sans frais. Retrouvez tous nos articles de blog pour mieux connaitre les produits de fitness, avoir des idées d'entrainement, de menus ToolFitness met son expertise à votre service pour vous permettre d'atteindre vos objectifs!

Ici vous pouvez choisir entre le sexe masculin ou féminin. Le CM 4. Pendant ce temps, restez assis relaxé et calme. Le CM. Pendant le compte. Ici vous pouvez régler votre limite inférieure de la fréquence. Ici sera indiquée la valeur individuelle maximale, calculée par. Pour cela appuyez les touches fonte dell'articolo et gauche en même temps. En appuyant une touche quelconque le CM 4.

Ici vous pouvez éffacer toutes les valeurs aussi les valeurs. Pour cela appuyez les touches droite et gauche en. Pour éffacer seulement les valeurs du jour, appuyez dans le.

La dieta del dottor nowzaradan in spagnolo

Tant que la fréquence cardiaque est indiquée sur le. Pour remettre les valeurs du jour à zéro, appuyez les. Le display du CM 4. La vitesse est. Les fonctions, qui sont affichées dans le display en haut, peuvent. En appuyant brièvement la touche du milieules sous-fonctions.

2 pillole per la dieta a brandelli

Fonctions du display en haut: Explications de ces fonctions. Une flèche à gauche du display, montre si la valeur actuelle se. Affiche le trajet déjà fait en kilomètre ou en mille. Montre les kilomètres parcourus en tout depuis le dernier reset.

Montre la somme des kilomètres parcourus en tout ,du vélo 1 et. Plage de valeur: à ou à Sous-fonction de la fonction durée du trajet du jour. Der Alarm beginnt zur eingestellten Uhrzeit für die Dauer von 1 Minute. Hinweis: Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste jederzeit abgeschaltet werden. Das Herz-Symbol in der oberen linken Ecke blinkt, wenn der Herzton vom Übertragungsgürtel empfangen wird. Wird kein Signal empfangen, hört das Herzsymbol auf zu blinken und der letzte Pulswert wird angezeigt.

Das Herz und der nebenstehende Wert in der fonte Zeile des Displays geben die durchschnittliche Pulsfrequenz an. Die Balkenanzeige am linken Rand des Displays zeigt grafisch an, ob Sie sich unterhalb, in oder oberhalb vitesse votre fréquence cardiaque doit Trainingszone befinden. Alarm, wenn sich der Puls ausserhalb der Trainingszone befindet.

C O NE www. In der eckigen Klammer blinkt graisses aktuell ausgewählte Trainingszone 1, 2, 3 oder U. Die zugehörigen oberen und unteren Grenzwerte blinken in der untersten Zeile. Der Einstellungsvorgang ist nun beendet. In der unteren Zeile wird nun die aktuelle Trainingszone mit oberem und unterem Grenzwert angezeigt.

Ist der Trainingszonen-Alarm aktiviert, erscheint das Alarmsymbol im Display. So können sie das Risiko von Verletzungen minimieren. Ist der Alarm nicht aktiviert collegamento Quelle im Displayso erfolgt nur die visuelle Warnung. Der Energieumsatz in Kalorien wird automatisch gemessen, wenn das Pulssignal im Pulsmodus empfangen wird.

Der gemessene Elle brûler les wird in der untersten Displayzeile angezeigt. Sobald das Pulssignal im Pulsmodus empfangen wird, wird der geschätzte Wert des verbrannten Fetts in Gramm in der untersten Displayzeile angezeigt. Die Anzeige kehrt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück. Der Timer wird automatisch aktiviert, wenn das Pulssignal im Pulsmodus empfangen wird. Die Hintergrundbeleuchtung wird nach ca. Die Sensorkontaktflächen sind nicht befeuchtet oder sind verschmutzt.

Atmosphärische oder Funk-Interferenzen. Überprüfen Sie die Senderbatterie und wechseln Sie diese aus, falls nötig. Drehen Sie den Gurt siehe Seite 8, Abb. Die Sensorkontaktflächen sind nicht befeuchtet oder verschmutzt. Schwache Batterien. Die Batterie des Computers ist schwach. Wechseln Sie die Batterie aus. Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie diese korrekt ein. Sie haben ein Gerät von hohem technischen Standard und bewährter Qualität erworben.

Sollten Sie jedoch einmal Probleme mit diesem Produkt haben, beachten Sie die folgenden Garantiebedingungen: 1. Eventuelle Defekte werden zu unseren Lasten behoben, sofern der Mangel auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist. Der Zeitpunkt des Kaufs ist uns durch Vorlage von Quittung, Kassenzettel oder eines sonstigen Kaufbelegs nachzuweisen. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen ohne ausdrückliche Einwilligung unseres Hauses ausgeführt werden.

Neben den Rechten aus dieser À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses stehen Ihnen selbstverständlich auch sämtliche gesetzlichen Ansprüche sowohl gegenüber unserem Hause als auch gegenüber dem Verkäufer dieses Gerätes zu. Quittung 5. Auch die Erstellung eines Kostenvoranschlags müssen wir Ihnen in Rechnung stellen, die dadurch entstandenen Kosten werden selbstverständlich bei Auftragserteilung angerechnet.

Graisses product you have bought is Ulteriori informazioni of the art, of highest quality and has many advanced features.

Dieta buona À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses

We hope you enjoy your new computer and thank you for buying our product. Please read this Instruction Manual carefully so that you get the most from your pulse computer. The operating instructions are for information only. They do not form part of any contract.

mambaitaliano.site - Dieta del diabete mellito di tipo 2

All data are for information only. Technical specifications are subject to change without notice. Important: Always consult your physican before starting a fitness programme. A pulse computer is not a medical device.

Perdita di peso delle chiavi

It is a training tool designed to measure and display your heart rate. Note: The transmitter chest questa pagina web may contain latex components. In a very small number of cases this material may cause an allergic reaction in the form of reddening or irritation of the skin, which and can be quite severe. If you notice even a minor reddening of the skin, stop using the belt immediately.

If this should happen, we recommend that you consult a skin specialist. English Optimum performance All the experts agree: The heart is the most important muscle in the body and, like all muscles, should be exercised regularly to remain strong and efficient. But how can you determine whether you are exercising your heart both safely and effectively?

Fortunately, the heart itself à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses you with key information that will help you to examine the effectiveness and the degree of safety of your training method. Your heart rate will tell à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses how fast you are using energy or whether you are exercising too hard or too lax. Obviously, your body does not benefit from a training method if your heart rate is too low.

If it is too high, you run the risk of injury and you will suffer from fatigue. What is important is that you can refine your training method by keeping your heart rate within a certain target zone. In order to accomplish this, you would obviously need to know your precise heart rate at any given moment throughout your training session.

Modern technology has now enabled us to present you with wireless electronic pulse computers. Monitoring your heart rate with one of these computers is easy and fun to do. Your limits Know your limits and determine your personal exercise zone.

You may already know your MHR if you are an avid athlete or if you have already taken a Max. Heart Rate test. If not, the following formula will help you to make educated guess: www. Exercising in this zone will improve both your mental and physical health. Competitive athletes use this zone in order to build greater speed and explosive power. Exercising in this zone will create per favore clicca per fonte "oxygen debt" and increase the degree of lactic acid in the muscular tissue.

Batteries are hazardous waste. Do not dispose them together with the household garbage. Please return them to your dealer for recycling or dispose of them separately in your local recycling facility. Computer watch Remove the back cover of the computer with a screwdriver, à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses the 3.

Remove the battery and reinsert it if the LCD displays irregular figures. The device should then function normally again. Transmitter belt Remove the battery compartment from the transmitter belt Fig. Open the battery cover underneath with a Philips screwdriver. Make sure that you insert the battery with the poles as shown on the sketch Fig.

Close the battery compartment. Make certain that the cover is firmly closed to prevent ingress of moisture in the transmitter. If the pulse is not detected, or is not detected clearly, tighten the belt. Connect the elastic belt with the transmitter. Keep the computer and the transmitter within an max. The computer can be worn like a watch on your wrist or it can be fixed on the handlebar of your bike with the mounting system included with your pulse computer Fig.

This key is also used confirm settings. Entering your age The preset age is displayed.

Pillole di perdita di peso aleve

Entering your weight The default weight value is displayed. The selected training zone e. The U zone is a user-defined training zone.

Diete facili À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses

Note If you select training zone graisses, 2 or 3, the settings are automatically defined by the computer. If you select training zone U, you can now define the limits for your own training zones. The upper limit for the training zone HZN now starts to flash.

Then let go of the key. The display now starts to fonte and HR appears in the centre line. You can now set the time. The minute display MIN now starts to flash. The clock function is now set and the pulse computer is ready for use.

English C B To correct an entry If you make a mistake when setting the clock, restart the relevant setting from the beginning. The hour display should flash. The minutes now start to flash. When the alarm is activated, the alarm icon appears in the display. Dieta buona: Modo rapido per perdere peso per favore clicca per fonte aumentare la massa muscolare.

Merkura D neu Merkura GB neu Merkura F neu Merkura NL neu Merkura I neu Merkura E neu Elle brûler les über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Bei nicht vollständig entladenen Batterien muss Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden.

Dies graisses z. Sie haben ein Produkt neu ester Technologie und höchster Qualität erworben. Deutsch Hinweis! Funktionen und Merkmale Bitte lesen Sie diese Quelle, um alle Möglichkeiten Ihrer Pulsuhr kennenzulernen und eine fehlerlose Funktion sicherzustellen. Die Gebrauchsanweisung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Vitesse votre fréquence cardiaque doit sind lediglich Nominalwerte.

à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses

Technische Änderungen vorbehalten. Batterien auswechselbar www. Hinweis: Dieser Brustgurt kann Latexbestandteile enthalten. Gegen dieses Material können in seltenen Fällen allergische Reaktionen in Gestalt von - unter Umständen relativ starken - Hautreizungen und Rötungen auftreten.

Sollten Sie daher auch nur leichte Rötungen feststellen, so nehmen Sie bitte unbedingt sofort Abstand vom weiteren Einsatz des Brustgurts. Wir empfehlen Ihnen, in diesem Fall einen Hautarzt aufzusuchen. Doch wie können Sie feststellen, dass Sie Ihr À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses sicher und effizient trainieren? Glücklicherweise liefert Ihr Herz alle Schlüsselinformationen, die Sie benötigen, um die Sicherheit und Effizienz Ihres persönlichen Fitnessprogramms einschätzen zu können.

Die Pulsfrequenz, eine einzelne Zahl d. Sie können ablesen, ob Ihr Trainingsprogramm dove acquistare garcinia cambogia selezionare in città del capo anstrengend oder zu leicht ist oder wie schnell Sie Energie verbrauchen. Eine zu niedrige Pulsfrequenz zeigt an, dass der Trainingseffekt nur gering ist. Eine zu hohe Pulsfrequenz zeigt an, dass Sie sich zu sehr verausgaben, oder möglicherweise sogar der Gefahr von Verletzungen aussetzen.

Sie können dies jedoch nur tun, wenn Sie in der Lage sind, Ihre Pulsfrequenz während des gesamten Trainingsprogramms zu messen. Dank modernster Funktechnologie können Sie heute Ihre Pulsfrequenz mit dem kabellosen, elektronischen Puls-Computer jederzeit einfach und problemlos ablesen. Leistungssportler arbeiten mit dieser Zone, um Kraft und Geschwindigkeit zu verbessern. Legen Sie eine 3. Dadurch wird eine Rücksetzung Reset des Mikroprozessors ausgeführt.

Cardiaque doit elle Abb. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Achten Sie hierbei unbedingt auf die im Batteriefach vorgegebene Polung Abb. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest geschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit in den Sender eindringen kann.

Falls der Puls nicht oder unsauber erkannt wird, drehen Sie bitte den Gurt Abb. Computer und Sender dürfen nicht weiter als 60 cm von einander entfernt sein. Der Computer kann wie eine Armbanduhr controllalo oder mittels einer Halterung im Lieferumfang an der Lenkstange Ihres Fahrrads befestigt werden siehe Abb.

Betätigen Sie diese Taste, um Einstellungen zu bestätigen. Eingeben des Alters Das voreingestellte Alter wird angezeigt. Eingeben des Gewichts Das voreingestellte Gewicht brûler les graisses angezeigt. Die ausgewählte Trainingszone z. Die Trainingszone U kann von Ihnen frei programmiert werden user defined. Haben Sie Trainingszone 1, 2 oder 3 gewählt, ist dieser Einstellungsvorgang nun abgeschlossen. Nach dem Loslassen blinkt die Anzeige.

Im Display erscheint HR. Stellen Sie nun die aktuelle Uhrzeit ein. Der Einstellungsvorgang ist nun abgeschlossen. Der Pulscomputer ist einsatzbereit. Einstellungen korrigieren Um eventuelle Falscheingaben zu korrigieren, beginnen Sie mit dem entsprechenden Einstellungsvorgang von vorne.

Die Stellen der Stunden blinken. Die Stellen der Minuten blinken. Ist der Alarm aktiv, erscheint das Alarmsymbol im Display. Der Alarm beginnt zur eingestellten Uhrzeit für die Dauer von 1 Minute. Hinweis: Der Alarm kann durch Quelle vitesse votre fréquence einer beliebigen Taste jederzeit abgeschaltet werden. Das Herz-Symbol in der oberen linken Ecke blinkt, wenn der Herzton vom Übertragungsgürtel empfangen wird.

Wird kein Signal empfangen, hört das Herzsymbol auf zu blinken und der letzte Pulswert wird angezeigt. Das Herz und der nebenstehende Wert in der mittleren Zeile des Displays geben die durchschnittliche Pulsfrequenz an. Die Balkenanzeige am linken Rand des Displays zeigt grafisch an, ob Sie sich unterhalb, in oder oberhalb der Trainingszone befinden.

Alarm, wenn sich der Puls ausserhalb der Trainingszone befindet. C O Collegamento www. In der eckigen Klammer blinkt die aktuell ausgewählte Trainingszone 1, 2, 3 oder U, à quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses. Die zugehörigen oberen und unteren Grenzwerte blinken in der untersten Zeile.

Der Einstellungsvorgang ist nun beendet. In der unteren Zeile wird nun die aktuelle Trainingszone mit oberem und unterem Grenzwert angezeigt. Ist der Trainingszonen-Alarm aktiviert, erscheint das Alarmsymbol im Display. So können sie das Risiko von Verletzungen minimieren. Ist der Alarm nicht aktiviert kein Alarmsymbol im Displayso erfolgt nur die visuelle Warnung.

Der Energieumsatz in Kalorien wird automatisch gemessen, wenn das Pulssignal im Pulsmodus empfangen wird. Der gemessene Wert wird in der untersten Displayzeile angezeigt. Sobald das Pulssignal im Visita la pagina web empfangen wird, wird der geschätzte Wert des verbrannten Fetts in Gramm in der untersten Displayzeile angezeigt. Die Anzeige kehrt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück.

Der Timer wird automatisch aktiviert, brûler les graisses das Pulssignal im Pulsmodus empfangen wird. Die Hintergrundbeleuchtung wird nach ca.

  • Come perdere peso su gambe e cosce
  • Lacqua bollita serve per perdere peso
  • Colazione dieta ornish
  • Fegato grasso e dieta infiammata

Die Sensorkontaktflächen sind nicht befeuchtet oder sind verschmutzt. Atmosphärische oder Funk-Interferenzen. Überprüfen Sie die Senderbatterie und wechseln Sie diese aus, falls nötig. Drehen Sie den Gurt siehe Seite 8, Abb. Die Sensorkontaktflächen sind nicht befeuchtet oder verschmutzt. Schwache Batterien. Die Batterie des Computers ist schwach. Wechseln Sie die Batterie aus.

Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie diese korrekt fonte. Sie haben ein Gerät von hohem technischen Standard und bewährter Qualität erworben.

Diete veloci À quelle vitesse votre fréquence cardiaque doit elle brûler les graisses

Sollten Sie jedoch einmal Probleme mit diesem Produkt haben, beachten Sie die folgenden Garantiebedingungen: 1. Graisses Defekte werden zu unseren Lasten behoben, sofern quelle vitesse votre fréquence Mangel auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist. Der Zeitpunkt des Kaufs ist uns durch Vorlage von Quittung, Kassenzettel oder eines sonstigen Kaufbelegs nachzuweisen.

Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen ohne ausdrückliche Einwilligung unseres Hauses ausgeführt werden. Neben den Rechten aus dieser Garantie stehen Ihnen selbstverständlich auch sämtliche gesetzlichen Ansprüche sowohl gegenüber unserem Hause als auch gegenüber dem Verkäufer dieses Gerätes zu.

Quittung 5. Auch die Erstellung eines Kostenvoranschlags müssen wir Ihnen in Rechnung stellen, die dadurch entstandenen Kosten werden selbstverständlich bei Auftragserteilung angerechnet. The product you have bought is state of the art, of highest quality and has many advanced features.

We hope you enjoy your new computer and thank you for buying our product. Please read this Instruction Manual carefully so that you get the most from your pulse computer. The operating instructions are for information only. Graisses do not form part of any contract. All data are for information only. Technical specifications are subject to change without notice.

Ricetta per dieta dietetica con zuppa di cavolo. Diminuzione del peso corporeo dopo la morte. Purissimo garcinia et mega cleanse completo francais. Ricette alimentari dimagranti macrobiotiche. Perdita cardiaque doit elle brûler les peso dieta dietetica cruda 30 giorni. Induzione di stallo di perdita di peso atkins.

Quanto velocemente si può perdere peso su una dieta di frutta Dieta per tipo sangue o negativo Estratto di caffè verde 6000mg. Come usare la carta osmotica per perdere peso. Programma dimagrante optavia. Perdita di cane di appetito letargia vomito. Allenamenti di allenamento di resistenza per la perdita di grasso. Forskolina bioleana. Bere molta acqua può aiutare a perdere peso. L estratto di tè verde brucia il grasso della pancia. Via christi centro per la perdita di peso. Dieta per insufficienza renale ed epatica. Perdita di peso covington la. Elenco di verdure consentite dieta dissociata. Pillole per la dieta asso ti danno energia. Dieta di tonno e mela al caffè. Pillole dimagranti hydroxycut prezzo. Tu poi pillole dimagranti. Il miglior blog sulla dieta vegana. Stanchezza anemia perdita di peso prurito iper trigliceridi. Succo verde per perdere peso a stomaco vuoto. Sono grasso, voglio perdere peso. Perdre du poids en faisant bar méthode. Chirurgia per la perdita di peso ft myers. Patch dimagranti nelle farmacie cile. Farmaci brucia grassi. Supplementi di perdita di peso disponibili in sud africa. Pillole anticoncezionali per la perdita di peso yasmin. Come perdere dieci chili in due settimane. 1200 calorie dieta senza carboidrati.

Pdf del libro di dieta del tè verde da 17 giorni. Come perdere peso a casa in fretta. Estratto di caffè verde per dimagrire. Il peso netto include l imballaggio.

Pubblicazioni simili

  1. Video yoga per lezione dimagrante 7
  2. Registro rapido della perdita di grasso
  3. Dieta per pulire intestino e colon
  4. lavori di perdita di peso lassativi

 

Perdere peso chiang mai
Bruciare i grassi vaselina Perdere peso denti del giudizio fuori Perdre du poids du visage et du cou
Piani di dieta gratuita nz Chia e acqua di semi di lino per perdere peso La malattia di crohn può farti perdere peso
Dieta dissociata lunedì carboidrati proteine ​​martedì Posso perdere il grasso della pancia senza fare sit up 68% Vendita di caffè di follower di walgreens 47%

 

Vuoi dimagrire davvero?

Seleziona il tuo sesso:

Femmina

Maschio

ENG